Ga naar de inhoud

Raad van Ouderen

Laatste nieuws

De landelijke Raad van Ouderen heeft de onderstaande adviezen aan de minister verstrekt

iedereen telt mee proo overijssel

‘Iedereen telt mee in de vergrijzende samenleving’

Geachte heer Plasterk, Aan u is de opdracht gegeven om gezien de uitslag van de verkiezingen te onderzoeken welk nieuw kabinet kan worden gevormd. De Raad van Ouderen (hierna: de Raad) wenst u alle wijsheid toe bij deze opdracht. Dat geldt in het bijzonder voor een nieuw kabinet in een vergrijzende samenleving, waarin iedereen meetelt. Daarom reikt de Raad u enkele prangende punten ter overweging aan. Bekijk het advies »

Bekijk het advies »

Advies: bevorder beeldbellen en belcirkels

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over initiatieven ontstaan in tijden van corona die naar de mening van de Raad behouden moeten blijven. Deze adviesaanvraag bestaat voor de Raad uit twee delen: 1. Welke initiatieven zijn ontstaan tijdens corona? 2. Welke initiatieven moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?

Bekijk het advies »

Eigen regie tot het levenseinde

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen. Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken. De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.

Bekijk het advies »

ICT in zorg en welzijn

De ICT-ontwikkelingen binnen de zorg gaan snel en zullen op alle onderdelen van de zorg van invloed zijn. De Raad van Ouderen maakt zich grote zorgen dat een groot deel van de ouderen deze snelheid niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken juist waar maatschappelijke ontwikkelingen erom vragen dat zij aangesloten zouden moeten blijven. Deze ontwikkeling vraagt, zo vindt de Raad, om een ongevraagd advies aan de minister van VWS

Bekijk het advies »

Het betrekken van ouderen

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten. Die participatie zou een automatisme moeten zijn.

Bekijk het advies »

Zelfstandig wonen met passende zorg

De meeste ouderen zijn tevreden met hun woning en willen vanwege persoonlijke, sociaal-culturele en financiële redenen graag in hun eigen woning en woonomgeving blijven, ook al is de woning eigenlijk niet meer passend. Transformatie van bestaande wijken en dorpen is nodig om deze geschikt te maken voor de verouderende bevolking. Het concept woon-service-gebied is daarvoor een goed richtsnoer. Gemeenten maken per wijk of dorp in samenspraak met ouderen woningen levensloopbestendig, richten woonzorgarrangementen in voor diverse categorieën ouderen en verbeteren de toegankelijkheid en leefbaarheid van de woonomgeving.

Bekijk het advies »

Coronacrisis

Er  zijn veel doden te betreuren, in het bijzonder ouderen. Dat maakt ons ouderen op zich al bijzonder bezorgd en bang. En deze bezorgdheid neemt nog sterker toe, wanneer we in het publieke debat ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken horen over de zorg voor oudere coronapatiënten. De economisch nadelige gevolgen van deze maatregelen moeten zo goed mogelijk worden opgevangen, maar kunnen in onze welvarende samenleving niet de bestrijding van het coronavirus verdringen.

Bekijk het advies »

Gezondheidsbevordering ouderen

Een van de belangrijkste wensen van ouderen is om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven en dat zij zo lang als mogelijk de eigen regie kunnen voeren over het leven. Gemeenten hebben hierbij de wettelijke taak om ouderen hierin te stimuleren, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit schiet niet op volgens de Raad van Ouderen.

Bekijk het advies »

Zingeving en verminderen eenzaamheid

Het is belangrijk aandacht te hebben voor de persoon, het individuele proces en de specifieke vraag en geen panklare oplossingen aan te bieden met de verwachting dat zij bij iedereen helpen. Er is een grote variëteit aan interventies nodig omdat dan de kans dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden het grootste is.

Bekijk het advies »

De voorbereiding op ouder worden

De minister heeft aan de Raad van Ouderen de volgende vraag gesteld: Hoe geven we invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?

Bekijk het advies »

Advies over keuze-informatie verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over de criteria die van belang zijn voor ouderen en mantelzorgers bij de keuze voor een verpleeghuis. Welke informatie over het verpleeghuis is voor ouderen van belang om een goede keuze te maken voor een verpleeghuis? Is de bestaande keuze‐informatie relevant?

Bekijk het advies »

Advies over de waarde van ouder worden

We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen’. De Raad bestaat uit ouderen die de minister
adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.

Bekijk het advies »